Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna w Żurominie powstała w 1971 roku.
Placówka rozpoczęła "działalność" z trzema (w tym dwoma niepełnymi) klasami przy masowej Szkole Podstawowej. Klasy specjalne zorganizowane w szkole ogólnodostępnej przeznaczone były dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Przez kilka kolejnych lat, bo aż do 1975 roku funkcjonowały w pomieszczeniach tamtejszej szkoły, a także korzystały z sal w domach prywatnych. Warunki pracy i nauki były bardzo trudne. Istnienie szkoły specjalnej i szkoły powszechnej w jednym budynku nie było korzystne, gdyż dzieci upośledzone umysłowo stale były narażone na zaczepki i przykrości ze strony sprawnych kolegów.

Data 1 września 1976 roku to szczególna data. Właśnie od tej daty rozpoczął się pomyślny okres w rozwoju placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna otrzymała samodzielny, wolno stojący, parterowy budynek z przylegającym doń terenem przy ulicy Wyzwolenia 16.

Dzięki inicjatywie pani dyrektor mgr Irenie Ronowicz, która kierowała szkołą od chwili powstania (z roczną przerwą) przez 19 lat, a także zaangażowaniu wszystkich pracowników placówka rozwijała się z roku na rok. Nauczyciele zdobywali coraz wyższe kwalifikacje do pracy z dziećmi wolniej rozwijającymi się. Poprzez doskonalenie metod nauczania i wychowania osiągali lepsze wyniki w pracy z uczniami wymagającymi specjalnych form i metod nauczania.

Działalność placówki zyskiwała coraz większe zrozumienie i uznanie wśród społeczeństwa. Wzrastała liczba uczniów. Przybywało klas. Z trzech oddziałów istniejących w latach 1971-73 powstały cztery, które funkcjonowały do roku szkolnego 1975-76. W następnych latach było już pięć klas. Ze względu na brak internatu i małą liczbę miejscowych dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego nie można było zorganizować młodszych oddziałów. Dlatego też naukę w szkole rozpoczynali uczniowie od klasy czwartej, czyli tacy, którzy samodzielnie mogli dochodzić lub dojeżdżać do placówki.

Analizując wszystkie lata funkcjonowania szkoły mamy przed oczyma panią dyrektor mgr Irenę Ronowicz, która swoją postawą zaszczepiła cel, jakim jest przygotowanie dziecka specjalnej troski do nauki zawodu i pełnego, na miarę jego możliwości rozwojowych, niezależnego, aktywnego i twórczego życia. Pani dyrektor przyzwyczaiła też grono nauczycieli do śledzenia i analizowania dokonań Marii Grzegorzewskiej - wielkiej uczonej - twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej - oraz przenoszenia głoszonych przez Nią ideałów do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie.

Po odejściu pani dyrektor na emeryturę, w roku szkolnym 1990/91 kierownictwo placówki objął pan mgr Marek Machulski, który swoją funkcję pełnił przez pięć lat. Działaniom nowego dyrektora i całej rady pedagogicznej towarzyszyły myśli Marii Grzegorzewskiej: "Dopomagając do rewalidacji człowieka zawsze rośniemy i prostujemy się sami".

W roku szkolnym 1996/97 dyrektorem placówki została jej długoletnia nauczycielka pani mgr Maria Makowska.
Szkoła Podstawowa Specjalna rozszerzyła swoją działalność statutową o kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Trzy lata później, czyli od 1 września 1999 roku na bazie dotychczasowej placówki powstała sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna oraz trzyletnie Gimnazjum Specjalne. Budynek szkoły przeszedł kapitalny remont, dzięki czemu zostały zapewnione dobre warunki do realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

Obecnie placówka posiada dziesięć pomieszczeń edukacyjnych, między innymi założoną w 2001 roku pracownię komputerową wyposażoną w trzynaście komputerów i dostęp do sieci internetowej.
Do budynku szkoły został też dobudowany w 2002 roku nowy obiekt - sala ćwiczeń ruchowych oraz kilka nowych pomieszczeń stanowiących jej zaplecze: dwie łazienki, dwie przebieralnie i magazynek na sprzęt sportowy.
Sala ćwiczeń ruchowych jest wyposażona w wysoce specjalistyczny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

Data 1 września 2003 roku, to kolejna ważna data.
Zespół Szkół Specjalnych rozszerzył ofertę edukacji ponadgimnazjalnej dla uczniów głębiej niepełnosprawnych intelektualnie tworząc Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną z oddziałami przysposabiającymi do pracy.
Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej kształcą się na kierunku: pomoc domowa.

W listopadzie 2003 roku została otwarta wielospecjalistyczna pracownia przygotowująca uczniów do wykonywania prac domowych. Pracownia jest wyposażona w meble kuchenne, sprzęt i urządzenia AGD.

Kolejne znaczące wydarzenie nie tylko w dziejach placówki, ale także całej oświaty, to wejście w życie rozporządzenia MENiS z dnia 8 sierpnia 2003r.
Dzięki zapisom w/w rozporządzenia w nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie, a także na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie "specjalna" oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Zmiany wynikające z rozporządzenia dają uczniom prawo do prywatoności, budzą poczucie wyższej wartości, pozwalają na godne reprezentowanie swojej szkoły.

W roku szkolnym 2003/04 Zespół Szkół Specjalnych prowadzi zajęcia edukacyjne w dziesięciu oddziałach. Trzy oddziały funkcjonują w ramach Szkoły Podstawowej Specjalnej, sześć oddziałów w ramach Gimnazjum Specjalnego, a jeden oddział w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej o specjalności: pomoc domowa.