Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 848, dalej zwana ustawą). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zss.zuromin-powiat.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie, 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 16

Data publikacji strony internetowej: 

2021-11-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

2021-11-16

Informacja o zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności lub wyłączenia od stosowania ustawy:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono w dniu 2021-11-16 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr tel. 23 657 23 37 lub e-mail: zss-zuromin@wp.pl

Osoba do kontaktu: sekretarz szkoły Paweł Pawłowski

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie wskazanym powyżej, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku przy ul. Wyzwolenia 16, 09-300 Żuromin.
 • Wejście główne znajduje się na parterze budynku, nie ma schodów i jest możliwość wjazdu do budynku wózkiem inwalidzkim.
 • W tylnej części budynku znajdują się schody prowadzące bezpośrednio na piętro, służące również do ewakuacji.
 • Sekretariat Szkoły mieści się na I piętrze budynku.
 • Na piętro wewnątrz budynku prowadzą szerokie schody. Wewnątrz budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd na górę.
 • Korytarze na piętrze i parterze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.
 • Toalety są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Teren szkoły jest ogrodzony.
 • Nad wejściem do budynku oraz wewnątrz nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille᾿a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 • Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.