Tytuł zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej na: „Rozbudowa oraz modernizacja Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie”

Krótki opis zamówienia

Zapytanie obejmuje:
      - wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych związanych z rozbudową i modernizacją budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót;
      - złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz innych wymaganych przepisami decyzji i pozwoleń oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych decyzji.

Data ogłoszenia zamówienia

24.01.2022r.

Termin składania ofert

03.02.2022r. (Upłynął termin składania ofert)