Tytuł zamówienia

Realizacja usług specjalistyczno-terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodziną w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za Życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczego (zadanie 2.4).

Krótki opis zamówienia

W zakres zadania wchodzi:
  • Realizacja zajęć specjalistyczno-terapeutycznych z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami lub zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz z jego rodziną. Rodziny objęte wsparciem w ramach wiodącego ośrodka koordynacyjno- rehabilitacyjno-opiekuńczego powołanego na podstawie Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1101 zawartego w dniu 29 kwietnia 2022r. w Warszawie pomiędzy MEiN a Powiatem Żuromińskim.

  • Dzieci i ich rodziny są obejmowane wsparciem na podstawie wymaganej dokumentacji.

  • Dzieci i ich rodziny będą kierowane na zajęcia przez Koordynatora.

Data ogłoszenia zamówienia

01.12.2023r.

Termin składania ofert

06.12.2023r. (Upłynął termin składania ofert)