Szkoła Podstawowa Specjalna w Żurominie powstała w 1971 r. i istnieje pięćdziesiąt trzy lata.

Placówka rozpoczęła działalność z trzema oddziałami, liczącymi trzydziestu ośmiu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Przez kolejne cztery lata, do 1975 r. klasy specjalne funkcjonowały w budynku miejscowej szkoły masowej oraz korzystały z pomieszczeń w domach prywatnych.

Pomyślny okres dla rozwoju placówki to rok 1976, kiedy szkoła otrzymała samodzielny, wolnostojący budynek, wraz z przylegającym do niej terenem, przy ulicy Wyzwolenia 16. Dzięki inicjatywie pani Dyrektor mgr Irenie Ronowicz, która kierowała szkołą przez kolejne dziewiętnaście lat, a także zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły, placówka była coraz lepiej wyposażona a kadra nauczycielska zdobywała nowe kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. W ten sposób szkoła wzbudzała coraz większe zaufanie społeczne i rozrastała się z roku na rok. I tak, w roku szkolnym 1976/77 było już pięć klas szkoły podstawowej V-VIII, liczących razem osiemdziesięciu pięciu uczniów. Większość dzieci dojeżdżała do szkoły z pobliskich miejscowości autobusami PKS. W tym czasie szkoła rozszerzyła swoją działalność o kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w zespołach edukacyjno – terapeutycznych.

Po odejściu Pani Dyrektor na emeryturę, w roku szkolnym 1990/91 kierownictwo placówki objął pan mgr Marek Machulski, który pełnił swoją funkcję przez pięć lat. Na nową kadencję w roku szkolnym 1996/97 została powołana długoletnia nauczycielka tej szkoły pani mgr Maria Makowska. Wtedy to Szkoła Podstawowa Specjalna rozszerzyła swoją działalność statutową o kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Kolejne zmiany nastąpiły w roku 1999, w myśl przepisów wprowadzających reformę systemu oświaty i uchwał Rady Powiatu Żuromińskiego jednostka oświatowa rozpoczęła funkcjonowanie w nowej strukturze organizacyjnej jako Zespół Szkół Specjalnych, w którego skład weszły: sześcioletnia szkoła podstawowa oraz trzyletnie gimnazjum specjalne. Obydwie placówki prowadziły działalność dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Szkoła liczyła dziewięćdziesięciu uczniów i dziewięć oddziałów. Budynek szkoły przeszedł również w tym czasie kapitalny remont, dzięki czemu zostały zapewnione dobre warunki do edukacji i wychowania jej podopiecznych, m.in. nowa pracownia komputerowa, a w roku 2002 do szkoły została dobudowana sala ćwiczeń ruchowych oraz kilka nowych pomieszczeń stanowiących jej zaplecze. Sala ćwiczeń została wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy i rehabilitacyjny.

Od 1 września 2003 roku szkoła rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o kształcenie ponadgimnazjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, tworząc Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną z oddziałami Przysposabiającymi do Pracy, o kierunku pomoc domowa. Dla tego oddziału została otwarta nowa pracownia, wyposażona w meble kuchenne, sprzęt i urządzenia AGD.

Szkoła miała swoje tradycje. W corocznych imprezach brała chętnie udział cała społeczność szkolna, m.in. Sprzątanie Świata, Święto Pieczonego Ziemniaka, Andrzejki, Choinka, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka i wiele innych. Do kalendarza imprez szkolnych zaliczały się też międzyszkolne rozgrywki sportowe, jak Rejonowy Turniej Piłki Nożnej, którego ZSS w Żurominie był gospodarzem, ale także Mławska Olimpiada Niepełnosprawnych, biegi przełajowe, czy też Powiatowe Spotkania Recytatorskie „Samochwała”, gdzie uczniowie zdobywali pierwsze miejsca, pokazywali swoje talenty sportowe, wykazywali się wiedzą i uzdolnieniami.

Każdego roku w kwietniu w szkole był organizowany Tydzień Otwartych Drzwi, by zaprezentować placówkę innym pedagogom, rodzicom i uczniom z całego terenu Powiatu Żuromińskiego.

W roku szkolnym 2005/2006 dobiegła końca II kadencja dyrektora szkoły pani mgr Marii Makowskiej, która przeszła na emeryturę. Nowym dyrektorem ZSS w Żurominie został ponownie pan mgr Marek Machulski.

Od 1 września 2005 r. powstał pierwszy oddział dla dzieci z autyzmem, w szkole było już dziewięć oddziałów. Wychodząc na wprost oczekiwaniom uczniom i ich rodziców został zakupiony pierwszy autobus szkolny marki Volkswagen Crafter, przeznaczony do przewozu dziewiętnastu osób niepełnosprawnych.

Szkoła cały czas się rozwijała i w roku szkolnym 2009/2010 liczyła już dwanaście oddziałów. Skłoniło to Dyrektora Szkoły i lokalne władze do rozbudowania placówki i tak pod hasłem „Większa szkoła – większe szanse” powstała druga kondygnacja budynku ZSS z nowoczesnym zapleczem dydaktyczno – lokalowym. Dzięki temu szkoła mogła ponownie rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną, tym razem wychodząc z pomocą dla najmłodszych mieszańców naszego powiatu, czyli pierwszych uczestników Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, dzieci w wieku od 0-6r. ż, posiadających opinie o potrzebie WWRD, wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W roku szkolnym 2010/2011 Pan Starosta mgr Janusz Welenc przekazał ponownie panu dyrektorowi szkoły Markowi Machulskiemu akt powierzenia stanowiska dyrektora ZSS w Żurominie na czas II kadencji.

Uczniowie z roku na rok mogli korzystać z coraz nowocześniej bazy lokalowej, sprzętu rehabilitacyjnego i oferty edukacyjnej, wychodzącej naprzeciw wszystkim wrodzonym dysfunkcjom rozwojowym naszych podopiecznych.

Wielkim sukcesem dla placówki było w roku 2011 złożenie wniosku, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na utworzenie projektu pt. „Świetlica Edukacyjno – Terapeutyczna”, na stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwojowymi, z terenu Powiatu Żuromińskiego, które ze względu na trudności o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym miały utrudniony dostęp do usług edukacyjnych. Wniosek wygrał konkurs i Komisja UE wyraziła zgodę na realizację projektu. W latach 02.01.2012 r. do 31.12.2013 r. szkoła przystąpiła do tego przedsięwzięcia, otrzymując kwotę 1 500 000 zł na jego realizację. Z tych środków został zakupiony drugi autobus szkolny marki Volkswagen do przewozu dziewięciu osób z niepełnosprawnością na zajęcia do świetlicy oraz wiele nowoczesnych pomocy edukacyjno-rehabiltacyjnych.

ZSS poprzez działający przy szkole uczniowski Klub Sportowy „Kadet” pozyskiwała od Ministerstwa Sportu i Turystyki wsparcie finansowe na organizację zajęć sekcji sportowych, na zakup sprzętu sportowego oraz na organizację obozów letnich, m.in. Beskid Żywiecki 2011, Zakopane 2012, Mazury 2013, Mazury 2014, Bieszczady 2015.

W roku 2016/17 przy ZSS w Żurominie powstał pierwszy oddział przedszkolny dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

W roku 2019 zostało utworzone stanowisko kierownika do spraw kształcenia specjalnego i transportu, którym została pani mgr Cecylia Hirth, a w roku szkolnym 2020/2021 pani mgr Katarzyna Wrzosek.

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły w grudniu 2020 roku został wymieniony stary szkolny autobus Volkswagen Crafter na nowy Mercedes.

W roku szkolnym 2021/2022 rozpoczęła się III kadencja dyrektora szkoły pana mgr Marka Machulskiego. W roku szkolnym 2021/2022 w Szkole zostało utworzone stanowisko wicedyrektora, którym została pani mgr Marlena Kaczorowska.

Rok szkolny 2023/2024 przyniósł zmiany na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Osobą pełniącą teraz obowiązki dyrektora szkoły została pani mgr Marlena Kaczorowska, a wicedyrektorem pani mgr Aneta Wiśniewska.

Szkoła rozwija się i dostosowuje do potrzeb jakie stawia przed nią współczesność. Odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży w zakresie nowoczesnej i wyspecjalizowanej terapii. Nowatorskie metody pracy z dzieckiem i uczniem przekładają się na sukcesy pedagogiczne oraz zainteresowanie środowiska lokalnego.

Wykwalifikowana i posiadające wieloletnie doświadczenie kadra pedagogiczna, dostosowana do potrzeb baza lokalowa, nowoczesne wyposażenie specjalistycznych pracowni, autobusy szkolne dowożące uczniów na zajęcia, opieka pielęgniarska, biblioteka oraz świetlica szkolna, czynią z placówki jedyny o tym charakterze obiekt kształcący dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Mając na uwadze powyższe Zespół Szkół Specjalny, po raz drugi został wybrany na wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy i realizuje Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.