Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju?

Wczesnym wspomaganiem rozwoju nazywany zespół wielokierunkowych oddziaływań skierowanych na dziecko, co do którego zdiagnozowano lub podejrzewa się nieprawidłowości rozwojowe.

Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Na czym polega wczesne wspomaganie?

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Dlaczego Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest tak bardzo skuteczne?

Nad czym pracujemy podczas terapii WWR?

Terapie w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – co powinni zrobić rodzice?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest bezpłatną formą pomocy skierowaną do dzieci z niepełnosprawnością. Formalnym warunkiem otrzymania wsparcia jest uzyskanie, na wniosek rodziców, opinii o potrzebie uczestniczenia dziecka w zajęciach.

Jakie kroki powinni podjąć rodzice/opiekunowie?

To nic trudnego, należy:

  • zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • wypełnić wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
  • zgłosić się z dzieckiem na badanie do poradni w ustalonym terminie,
  • po otrzymaniu opinii o potrzebie uczestnictwa dziecka w zajęciach zgłosić się do wybranej placówki prowadzącej takie wspomaganiev

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dla kogo?

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przeznaczone jest dla dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi. Dla kogo w szczególności? Ćwiczenia zostały stworzone z myślą o dzieciach:

  • z opóźnionym lub zaburzonym rozwojem psychoruchowym,
  • niesłyszących,
  • niewidzących,
  • z opóźnieniem rozwoju mowy,
  • z niepełnosprawnością intelektualną,
  • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju jest przeznaczone dla najmłodszych dzieci od 0 do 7 roku życia. Podstawowe założenie to prowadzenie oddziaływań w takim kierunku, aby dziecko zostało przygotowane do podjęcia nauki w szkole oraz prawidłowo funkcjonowało w obszarze poznawczym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązek szkolny może zostać odroczony o rok, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – nawet o dwa lata.