• Przedszkole Specjalne
 • Szkoła Podstawowa Specjalna
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
 • W Szkole organizujemy również:
Dziecko
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zajęcia obejmują, m.in.:

 • naukę nawiązywania kontaktów,
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe,
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia itp.

Więcej informacji na stronie dotyczącej Zajęć Rewalidacyjno-Wcyhowawczych

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju oferujemy:

 • fizjoterapię
 • terapię logopedyczną i neurologopedyczną
 • terapię psychologiczną
 • terapię pedagogiczną
 • terapię integracji sensorycznej

Realizacja programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w zależności od stanu dziecka, przynosi różnorakie efekty, ale zawsze są one POZYTYWNE:

 • umożliwia całkowite wyeliminowanie zaburzeń i dalszy normalny rozwój – dziecko świetnie radzi sobie w szkole i odnosi sukcesy edukacyjne.
 • zapobiega utrwaleniu się niepełnosprawności i umożliwia dalszy, względnie prawidłowy rozwój z koniecznością niewielkiej pomocy terapeutycznej.
 • u dzieci, których niepełnosprawność jest nieodwracalna – pozwala uruchomić wszystkie potencjalne rezerwy procesu rozwojowego, przez co ulega poprawie ich ogólny stan zdrowia oraz funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Więcej informacji na stronie dotyczącej Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Jeśli Twoje dziecko boryka się z problemami rozwojowymi, posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim lub niepełnosprawnością sprzężoną   – przyjdź, zadzwoń – sprawdź, co możemy zaoferować Twojemu dziecku!